1. Hem
  2. /
  3. Mina sidor
  4. /
  5. Villkor

Villkor

1. Företagsinformation

För köp som sker på denna webbplats ansvarar Reklambossen i Ystad AB, 556915-1110, Box 25, 271 21 Ystad. För information om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR se paragraf nr 12.

2. Allmänt

Genom att du tecknar en prenumeration av tidningen och därmed betalar och tar emot tidningen accepterar du vid var tid gällande allmänna och särskilda villkor för tidningen och därtill hörande användarkonto. I och med att du accepterar de villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och min Husbil i Sverige/Reklambossen i Ystad AB. 

För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år och myndig. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. 

Din prenumeration omfattar förutom hemburen papperstidningen även material som finns ibladat eller levereras tillsammans med tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation mm. Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat/bifogat material. Enskilda undantag kan inte göras gällande ibladat material. 

3. Priser

Alla priser anges i svenska kronor och innehåller mervärdesskatt och övriga avgifter. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet, inklusive eventuella porto- och fraktkostnader. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser.

4. Leverans

Den digitala tidningen kan läsas så snart prenumeration är tecknad. 

Den hemburna tidningen levereras till dig enligt utgivningsplan, med viss eventuell fördröjning beroende på datum för tecknande. 

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar. 

5. Frakt

Frakt är inräknat i priset vid leveranser av tidningar inom Sverige. För leveranser av tidningar
utanför Sverige tillkommer en portokostnad, p g a högre distributionskostnader. Kontakta Titeldatas
prenumerationsservice för mer exakt information antingen via minhusbilisverige.prenservice.se eller telefonnummer 08-522 18 367 så hjälper de till.

6. Uppsägning

Uppsägning görs genom att kontakta Titeldatas prenumerationsservice på telefonnummer 08-522 18 367 eller genom att logga in på Mina sidor på minhusbilisverige.prenservice.se.  När Titeldata mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din Tjänst upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.

Utebliven betalning eller returnerad tidning räknas inte som uppsägning. Returnerar du tidningen fritar det dig inte från betalning. Vi behöver ha din uppsägning senast 5 dagar efter att du har erhållit tidningen. Får vi den senare gäller uppsägningen först från nästa tidningsnummer eller period.

Någon återbetalning sker inte vid uppsägning. Återbetalning på resterande belopp sker endast vid dödsfall. Belopp under 100 kronor återbetalas dock inte.

7. Reklamation

Om det föreligger ett fel på varan, bör du inom skälig tid efter att du upptäckt det, meddela oss (skriv på vilket sätt) om felet. Vi kommer då att informera dig om hur du går vidare (reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen).

8. Ångerrätt och returer

Om du tecknar en tjänst som privatperson har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du ska då meddela oss detta inom 14 dagar från leveransstart, gäller hemburen tidning. När det gäller digitala tjänster gäller ångerrätten från den dag då köpet/avtalet genomfördes. För att nyttja ångerrätten ber vi dig kontakta Titeldata eller använda dig av det standardformulär som finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av det belopp som du betalat kommer att göras inom 14 dagar och kommer ske med samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

9. Betalning

Tjänsterna betalas alltid i förskott och kan ske med swish, faktura, direktbetalning via bank eller kortbetalning.

10. Ändring av prenumeration och återbetalning

Min Husbil i Sverige har rätt att med 30 dagars varsel även under pågående avtalsperiod göra förändringar i den beställda produkten eller ersätta den med en liknande produkt som antingen distribueras fysiskt eller elektroniskt. Om den beställda produktens utgivningsfrekvens förändras, ska Min Husbil i Sverige fortsätta leverera produkten intill dess att det innestående abonnemangsvärdet är mött. Om den beställda produkten utgår ska Min Husbil i Sverige erbjuda en alternativ produkt samt leverera denna intill dess att det innestående abonnemangsvärdet är mött. Återbetalning av innestående abonnemangsvärde kan ske endast om Min Husbil i Sverige inte uppfyller ovan beskrivna åtaganden om fortsatt leverans. 

11. Kortinformation

När du handlar hos oss behandlas betalningen av Mondido Payments AB som är en svensk säker elektronisk betallösning för e-handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk kring PCI DSS, Level 1.

12. Användarkonto

Vid tecknandet av en prenumeration registrerar du ett konto där du kan spara artiklar för vidare läsning. Prenumerationen på den digitala tidningen når du genom att logga in på ”Mina sidor” på www.minhusbilisverige.se

Genom att registrera ett konto på www.minhusbilisverige.se accepterar du att vi skickar e-post som berör ditt konto på min Husbil i Sverige.

För att registrera ditt konto kommer du att behöva lämna vissa uppgifter, däribland din e-postadress och lösenord. Innehavare av konto på www.minhusbilisverige.se ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) säkert och oåtkomliga för andra personer. Min Husbil i Sverige kommer inte att begära dessa uppgifter av dig. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter skall du snarast underrätta oss om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter. 

Du får inte dela den digitala tidningen på internet (såsom sociala medier, forum, ftp eller dylikt). Missbruk beivras och leder till avstängning.

13. Personuppgifter och GDPR

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Reklambossen i Ystad AB, org.nr 556915-1110, Box 25, 27121 Ystad.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden.

Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning.

Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig.

Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom uppdatering av t ex adressuppgifter. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad 

Du har rätt att:
- När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke
- Spärra dina uppgifter för marknadsföring
- Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter Kontakta vår kundtjänst på http://minhusbilisverige.prenservice.se/

Registerutdrag och radering

- Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas.
- Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning.

Begäran om registerutdrag eller radering görs genom att kontakta oss på www.minhusbilisverige.se eller: gdpr@reklambossen.se

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

13. Force Majeure

Om min Husbil i Sverige blir utsatt för force majeure, det vill säga om vi eller våra samarbetspartners utsätts för t.ex. krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, brand, transportstörningar, leveransförbud eller liknande, min Husbil i Sverige befriade från påföljd att fullgöra vissa förpliktelser om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet gentemot kunderna. 

14. Underleverantörer

Vi använder följande underleverantörer för att bedriva vår verksamhet.

Mondido Payments AB
Betaltjänst

Vi använder Mondido för hantering av betalningar, återbetalningar och vid betalningsrelaterade supportfrågor. De uppgifter som du anger vid beställning och betalning: namn, kortuppgifter, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress skickas krypterade vidare till Mondido.

Titeldata AB
Prenumerationer

Vi använder Titeldata AB för hantering av prenumerationer. De uppgifter som du anger vid beställning och betalning: namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress skickas till Titeldata.